राङारि आफाद

  1. बिथोनगिरि, सि.आइ.आइ.एल., माइसुरु
  2. लेङाइ नेहाथारि (एल.), एम.एइच.आर.डि., गोदान दिल्ली
  3. बिथोनगिरि, फाइनेन्स, इन्टेग्रेटट् फाइनेन्स बुर’, एम.एइच.आर.डि., गोदान दिल्ली

वित्तीय समिति

  1. निदेशक, भारतीय भाषा संस्थान, मैसूरू
  2. उप सचिव (भाषा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली
  3. निदेशक, वित्त, एकीकृत वित्त ब्यूरो, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली

Financial Committee

  1. Director, CIIL, Mysuru
  2. Deputy Secretary (L), MHRD, New Delhi
  3. Director – Finance, Integrated Finance Bureau, MHRD, New Delhi

Dictionary Search

Loading Results

QUICK SEARCH

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App