भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Clinical Diagnostic And Pathology Glossary (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Calongenesis

ऊष्माजनन, कैलोरीजनन

Calorigenetic

ऊष्माजजनक

Calorimeter

ऊष्मामापी, कैलोरोमीटर

Calorimetric

कैलोरीमितीय

Calorimetry

कैलोरीमिति, ऊष्मामापन

Calyx

केलिकस, बाह् यदल पुंज, आलवाल

Canada balsam

कनाडा बालसम

Canal

नलिका, नाल

Canal

खातिका

Canaliculus

सूक्ष्मनलिका

Canalis

नलिका

Canalisation

नलिकाकरण

Canalisation

नलिकाभावन

Canal of the cervix uteric (utero cervical canal)

गर्भाशय ग्रीवा नलिका

Canal of epididymis

अधिवृषण नलिका, एपिडिडीमिस नलिका

Cancellous

सुषिर, कैंसेलस

Cancellous osteoma (ivory osteoma)

अस्थ्यार्बुद

Cancellous tissue

सुषिर ऊतक

Cancer

कैंसर, कर्कट

Cancerogenic

कैंसरजनक, कर्कटजनक

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App