भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Clinical Diagnostic And Pathology Glossary (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Kerato acanthoma

केरेटो एकेन्थोमा

Kerato cyst, odonto-genic

दंतजन्य केरेटिल पुटी

Kerato malacia

स्वच्छपटल मृदुता

Kerato-conjunctivitis

स्वच्छपटल श्‍लेष्मला शोथ

Kerato-conjunctivitis sicca

शुष्क स्वच्छपटल श्‍लेष्मला शोथ

Keratocele (descemento cele)

केरेटोसील

Keratoplasty

स्वच्छपटल संधान

Kernicterus

नवजात प्रमस्तिष्कीय कामला

Ketogenic

कीटोन जनक

Ketogensis

कीटोनजनन

Ketons (=ketone bodies)

कीटोन वर्ग, कीटोन पिंड

Ketonuria

कीटोनमेह

Ketosis

कीटोनमयता

Kidney

वृक्‍क

Kidney biopsy (sonal biopsy)

वृक्‍क ऊतक परीक्षण

Kidney graft

वृक्‍क निरोप

Kidney shaped (reniform)

वृक्‍काकृति

Kidney shaped nucleus (bean shaped nucleus)

वृक्‍काकृति केंद्रक

Kidney stones

वृक्‍काश्मरी

Kieldahl analysis

केल्डाल विश्‍लेषण

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App