भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Clinical Diagnostic And Pathology Glossary (English-Hindi) (CSTT)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Neisseria meningitidis (meningococcus)

नाइसीरिया मैंनिजिटाइडिस

Neisseria pharygis sicca

नाइसीरिया फेरिजिस सिक्‍का

Neisser’s stain

नीजर अभिरंजक

Nematode

गोलकृमि, नेमेटोड

Nematomorpha

नेमेटोमॉर्फा

Neomertina

नियोमर्टिना

Neo

नव –

Neoglycogenesis

नवग्लूकोजनन

Neonatal

नवजात

Neonatal hepatitis (steatosis)

नवजात यकृतशोथ

Neonatal pathology

नवजात विकृतिविज्ञान

Neoplasia

अर्बुदरचना

Neoplasm

अर्बुद

Nephelometer

आविलतामापी, नेफेलोमीटर

Nephelometry

आविलतामापन

Nephrectomy

वृक्‍कोच्छेदन

Nephredia

वृक्‍कसमूह

Nephric

वृक्‍क –

Nephritis

वृक्‍कशोथ

Nephroblastoma

नैफ्रोब्लास्टोमा

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App