भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Y-organ

y-ଅଙ୍ଗ

Young

ତରୁଣ, ଶାବକ, ଅପ୍ରାପ୍ତ ବୟସ୍କ

Young fis trawl

ଯୁବ ମୀନ ଅନାୟକ

Y-punch

y ଛିଦ୍ର

Z-chromosome

z- ଗୁଣସୂତ୍ର

Zebra

ଜେବ୍ରା

Zebra shark

ଜେବ୍ରା ମଗର, ଜେବ୍ରା ସୁରା

Zebu

ଜେବୁ

Zeis, glands of

ପଯ ଗ୍ରନ୍ଥି

Zein fiber

ଜୀନ ରେଖା

Zeomoarphi

ଜୀଓମର୍ଫି

Zeugloptera

ଜ୍ୟୁଗ୍ଲୋପଟେରା

Zimmerman’s spiral nematode

ସ୍ଥିମରମାନ ସର୍ପିଳ ସୂତ୍ରକୃମି

Zoanthodeme

ଜନ୍ତୁ ସୁମକାୟ, କୁଜ୍ମଳ ନିବେଶ

Zoarium

କୁଜ୍ମଳ ମଣ୍ଡଳୀ

Zodiophilous

ଜନ୍ତୁରାଗୀ

Zoca

ଦୁଇଆ

Zogopteran

ଯୁଜାପଙ୍ଖୀ

Zoic

ଜୀବଯୁକ୍ତ, ପ୍ରାଣୀଜ

Zona fasciculata

ଗୁଚ୍ଛ ଅଞ୍ଚଳ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App