भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Zonociliate

ପଟ୍ଟପକ୍ଷ୍ମାଭି

Zono placental

ବଳୟାପରାୟୀ

Zonula ciliaris

ଯକ୍ଷ୍ମାଭି ମଣ୍ଡଳିକା

Zooamylon

ଜୂଏମାଇଲନ

Zoobenthos

ପ୍ରାଣିନିତଳକ, ନିତନ ପ୍ରାଣୀଜାତ

Zoobiotic

ପ୍ରାଣିଜୀବୀ

Zoochlorella

ପ୍ରାଣିହରିତ୍‌ ଶୈବାଳ

Zoochore

ପ୍ରାଣିପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରାଣିବିକୀର୍ଣ୍ଣ

Zoochoric

ପ୍ରାଣିବିକୀର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରାଣିପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ

Zoochorous

ପ୍ରାଣିପ୍ରକୀର୍ଣ୍ଣ, ପ୍ରାଣିବିକୀର୍ଣ୍ଣ

Zoocyst

ପ୍ରାଣିପୁଟୀ

Zoocytium

ଜୁସାଇସିଅମ

Zoodeudrium

ପ୍ରାଣିଦ୍ରୁମ

Zoo

ଜୀବଶାଳା, ଚିଡ଼ିଆଖାନା

Zooapocrisis

ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Zooecium

ଜୋଏକ୍‌ଧାନୀ

Zooerythrin

ଲୋହିତଚନ୍ଦ୍ରକ

Zoofulerin

ପୀତଚନ୍ଦ୍ରକ

Zoogamy

ପ୍ରାଣୀ ଯୌନ ପ୍ରଜନନ

Zoogenesis

ପ୍ରାଣୀଉତ୍ପତ୍ତି

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App