भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Gastrology

ପାକବିଦ୍ୟା

Gastro vascular cavity

ଜଠରବାହୀ ଗୁହା

Gastrozoid (trophozooid)

ଜଠରଜୀବକ, ଜଠରକୁଡୁଳ

Gastrula

କନ୍ଦୁକ (ସ୍ତରଭ୍ରୁଣ)

Gastrulation

କନ୍ଦୁକଣ (ସ୍ତରଭ୍ରୁଣ କରଣ)

Gastropod

ଉଦରପଦ

Gastropoda

ଉଦରପଦୀ

Gel

ଜେଲ

Gelatin

ଜିଲାଟିନ

Gelatin matrix

ଜିଲାଟିନ ଆଧାର

Gel filtration

ଜେଲ ପରିସ୍ରବଣ

Gemma

ଜେମା, କପୋଳ

Gena

ଜେନା

Gemmule

ଗେମ୍ୟୁଲ

Genological tree

ବଂଶବୃକ୍ଷ, କ୍ରୁଳଦ୍ରମ

Gene

ଜିନ୍‌, ଗୁଣପିଣ୍ଡ

Gene action

ଜିନକ୍ରିୟା

Gene activity (activation)

ଜିନ ସକ୍ରିୟତା

Gene cloning

ଜୀନ କ୍ଳୋନତା

Gene cluster

ଜୀନ ଗୁଚ୍ଛ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App