भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Genetic code

ବଂଶାନୁକ୍ରମ ସଂକେତ, ଆନୁବଂଶିକ କୂଟ

Genetic assimilation

ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ ଆତ୍ମୀକରଣ

Genetic complementation

ଜୀନ ପରିପୂରକତା

Genetic isolation

ବଂଶଗତି ସ୍ଵତନ୍ତ୍ରତା, ଆନୁବଂଶିକ ବିଲଗନ

Genetic load

ଆନୁବଂଶିକ ଭାର

Genetic drift

ଆନୁବଂଶିକ ବିଚଳନ

Genetic differentation

ଆନୁବଂଶିକ ବିଭେଦ

Genetic polymorphism

ଆନୁବଂଶିକ ବହୁରୂପତା

Genetic rocombination

ଆନୁବଂଶିକ ପୁନର୍ମିଳନ, ପୁନର୍ଯୋଜନ

Genetic equilibrium

ଆନୁବଂଶିକ ସନ୍ତୁଳନ

Genetic barrier

ଆନୁବଂଶିକ ରୋଧ

Genetic adaptation

ଆନୁବଂଶିକ ଅନୁକୂଳନ

Genetic affinity

ଆନୁବଂଶିକ ବଂଧୁତା

Genetic erosion

ଆନୁବଂଶିକ

Genetic variability

ଆନୁବଂଶିକ ପରିବର୍ତ୍ତିତା

Genetic classification

ଜୀନବର୍ଗୀକରଣ

Genetic incompatibility

ଆନୁବଂଶିକ ବିସଙ୍ଗତି

Genetic map

ଆନୁବଂଶିକ ଚିତ୍ରଣ

Genetic induction

ଜୀନପ୍ରେରଣ

Genetic marker

ଆନୁବଂଶିକ ସୂଚକ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App