भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Sarcostyle

ମାଂସସ୍ତମ୍ଭ

Sarcotheca

ମାଂସସ୍ତମ୍ଭଚ୍ଛଦ

Sarcophagus

ମାଂସଭୋଜୀ

Sarcoma

ମାଂସବୃଦ୍ଧି

Sat chromosome

ଗୁଣସୂତ୍ର

Satiation

ପରିତୃପ୍ତି

Saxicolous

ଶିଳାବାସୀ

Scala tympani

ପଟହ କୁଲ୍ୟା

Scalar restibuli

ପ୍ରଘାଣ କୁଲ୍ୟା

Scale

ଶଳ୍‌କ, କାତି

Scalpel

ସ୍କାଲ୍‌ପେଲ୍‌

Scalphocephalic

ନବାକୃତ ମୁଣ୍ଡକ

Scaly

ଶଳ୍କୀ

Scaly skin

ଶଳ୍କୀଚର୍ମ

Scansorial

ଆରୋହୀ

Scansorial adaptation

ଆରୋହଣ ଅନୁକୂଳନ

Scansorial leg

ଆରୋହୀ ପାଦ

Scaphirynchus

ସ୍କେଫିରିନ୍‌କସ

Scaphium

ନୌବର୍ଦ୍ଧ

Scaphocephalic

ନୌଶୀର୍ଷ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App