भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Translation

ଅନୁବାଦ

Transmission

ପାରଗମନ, ସଂଚରଣ

Translocation

ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ

Transverse section

ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ଚ୍ଛେଦ

Transverse process

ଅନୁପ୍ରସ୍ଥ ପ୍ରବର୍ଦ୍ଧ

Transplant

ଆରୋପ, ପ୍ରତିରୋପ

Transplantation

ପ୍ରତିରୋପଣ

Trap

ଜାଲ

Trapezium (bone)

ସମଲମ୍ବକ

Traumatic response

କ୍ଷତିଜ ଅନୁକ୍ରିୟା

Tree frog

କାଠବେଙ୍ଗ

Tree snake

ଗଛରେ ରହିବା ସାପ

Triactinal spicule

ତ୍ରି ଅରିକଣ୍ଟିକା

Triannulate

ତ୍ରିବଳୟ

Triastu

ତ୍ରିତାରକ

Triassic

ଟ୍ରାଇଆସିକ କଳ୍ପ

Tribe

ସଂବର୍ଗ, ଜନଜାତି, ଗୋଷ୍ଠି, ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବଂଶ

Tricep

ତ୍ରିଶିରସ୍କ

Trichoblast

ରୋମକୋରକ

Trichogen

ଶୂକଜନ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App