भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Wanderoo

ନୀଳଗିରି ମାଙ୍କଡ଼

Warbler

ଟିକି ଚଢ଼େଇ, ଫୁଦକି

Warm

ଉଷ୍ମ

Warm blooded

ସମତାପୀ

Warm animal

ସମତାପୀ ପ୍ରାଣୀ, ନିୟତତାପୀ ପ୍ରାଣୀ

Warm tolerant species

ଉଷ୍ମସହଜାତି

Warmwater biotope

ଉଷ୍ମଜଳୀୟ ଜୈବ ସ୍ଥାନିକ

Warmwater fauna

ଉଷ୍ମଜଳ ପ୍ରାଣୀଜାତ

Warning colouration

ଉଭୟସୂଚକ ରଙ୍ଗ

Warning mimory

ଉଭୟସୂଚକ ଅନୁହରଣ

Warped

ଆବଳିତ

Wart

ଭାତୁଡ଼ି, କିଣକ

Warty

କିଣକୀ

Wasp

ବିରୁଡ଼ି

Waste

ଅପଶିଷ୍ଟ, ବ୍ୟର୍ଥ

Waste industrial

ଶିଳ୍ପଜପରତ୍ୟକ୍ତ ବସ୍ତୁ

Waste product

ଅପଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଜ

Water balance

ଜଳ ସନ୍ତୁଳନ

Water bath

ଜଳ ଉଷ୍ମକ

Water bear

ଜଳ ଭାଲୁ

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App