भारतारि रावजों गियान लानाय

भारतीय भाषाओं द्वारा ज्ञान

Knowledge through Indian Languages

Dictionary

Glossary of Zoology (English-Odia)

Commission for Scientific and Technical Terminology (CSTT)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

ଶବ୍ଦକୋଷର ପରିଚୟାତ୍ମକ ପୃଷ୍ଠାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦୟାକରି ଏହିଠାରେ କ୍ଲିକ କରନ୍ତୁ।
शब्दकोश के परिचयात्मक पृष्ठों को देखने के लिए कृपया यहाँ क्लिक करें
Please click here to view the introductory pages of the dictionary

Zona radiata

ଆବରଣ କିରୀଟ

Zona reticularis

ଜାଲାୟିତ ମଣ୍ଡଳ

Zonal fauna

ଜୋନୀୟ ପ୍ରାଣୀଜାତ, କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରାଣୀଜାତ

Zonal sampling

କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ପ୍ରତିଚୟନ

Zonal species

ଜୋନୀୟ ଜାତି

Zonary deciduate (placenta)

ମେଖଳାୟିତ ପତିଷ୍ଣୁ (ଭ୍ରୁଣବନ୍ଧ)

Zone of junction

ସନ୍ଧି ମଣ୍ଡଳ

Zone of overgrowth

ଅତିବୃଦ୍ଧି ମଣ୍ଡଳ

Zone row

ନିୟତକ୍ଷେତ୍ରିୟ ପଂକ୍ତି

Zone striata

ପାରଦର୍ଶୀ ଅଣ୍ଡାବରଣ

Zone striata

ପ୍ରଦେଶ, ଅଂଶ, ଖଣ୍ଡ, ମଣ୍ଡଳ, ଅଞ୍ଚଳ

Zone theory

କଟିବନ୍ଧ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ

Zoning

ଜୋନ୍‌ ନିର୍ମାଣ, ମଣ୍ଡଳନ

Zonite

ଦେହାଂଶ (ଖଣ୍ଡ ଦ୍ଵିଯୁଗ୍ମପଦୀ)

Zono placental

ବଳୟାପରାୟୀ

Zonociliate

ପଟ୍ଟପକ୍ଷ୍ମାଭି

Zonula ciliaris

ଯକ୍ଷ୍ମାଭି ମଣ୍ଡଳିକା

Zoo

ଜୀବଶାଳା, ଚିଡ଼ିଆଖାନା

Zooamylon

ଜୂଏମାଇଲନ

Zooapocrisis

ପରିବେଶୀୟ ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା

Search Dictionaries

Loading Results

Follow Us :   
  भारतभाणी एपखौ डाउनलड खालाम
  Bharatavani Windows App